ͧعѧѾçҧ鹰ҹ

 • 18/04/2561 - dif:
 • แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 • 10/04/2561 - dif:
 • แจ้งช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price Range) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน (เพิ่มเติมข้อมูล)
 • 09/04/2561 - dif:
 • แจ้งช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price Range) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
 • 30/03/2561 - dif:
 • แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุน
 • 28/03/2561 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 ก.พ. 2561
 • 28/03/2561 - dif:
 • แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน

Ҥ˹ŧع

.
˹ : ҷ
 
¹ŧ%

SET