กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 28/02/2561 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2561
 • 27/02/2561 - popf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 27/02/2561 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 27/02/2561 - popf:
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 27/02/2561 - cpncg:
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 27/02/2561 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET