ͧعѧѾçҧ鹰ҹ

 • 13/06/2562 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่เอกสารนำเสนอประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 • 05/06/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 • 05/06/2562 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
 • 04/06/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
 • 31/05/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Recore Date) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 • 31/05/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

Ҥ˹ŧع

.
˹ : ҷ
 
¹ŧ%

SET