กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 28/12/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 27/12/2560 - tgrowth:
 • การเพิกถอนกองทุนรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 26/12/2560 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 26/12/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TGROWTH"
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET