กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

 • 09/02/2561 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 09/02/2561 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 09/02/2561 - dif:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 02/02/2561 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q4/2560
 • 02/02/2561 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q4/2560
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560 (แก้ไข)

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

.
หน่วย : บาท
 
เปลี่ยนแปลง%

SET