• 15/05/2562 - popf:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 • 15/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่1/2562 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
 • 14/05/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 • 14/05/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 14/05/2562 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 14/05/2562 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 14/05/2562 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2562 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 14/05/2562 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2562 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 14/05/2562 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 14/05/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2562 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 07/05/2562 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q1/2562
 • 07/05/2562 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q1/2562
 • 07/05/2562 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q1/2562
 • 30/04/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 30/04/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 30/04/2562 - popf:
 • แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 • 30/04/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 29/04/2562 - popf:
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม POPF ประจำปี 2562
 • 24/04/2562 - cpncg:
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม CPNCG ประจำปี 2562
 • 22/04/2562 - popf:
 • แจ้งการแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
 • 10/04/2562 - cpncg:
 • รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • 15/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่1/2562 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
 • 14/05/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 • 14/05/2562 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 14/05/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2562 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 07/05/2562 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q1/2562
 • 30/04/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 15/05/2562 - popf:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 • 14/05/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 14/05/2562 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2562 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 07/05/2562 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q1/2562
 • 30/04/2562 - popf:
 • แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 • 30/04/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 29/04/2562 - popf:
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม POPF ประจำปี 2562
 • 22/04/2562 - popf:
 • แจ้งการแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ประจำปี 2562 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)