• 27/09/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2562
 • 27/09/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2562
 • 27/09/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2562
 • 30/08/2562 - dif:
 • หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื่อขายวันที่ 2 กันยายน 2562
 • 29/08/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
 • 29/08/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
 • 29/08/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
 • 29/08/2562 - dif:
 • แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
 • 29/08/2562 - dif:
 • กองทุน DIF เตรียมนำหน่วยลงทุนใหม่เข้าเทรดในวันที่ 2 ก.ย.นี้ หลังระดมทุนได้ตามเป้า ปลื้มกระแสตอบรับจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มาใช้สิทธิจองซื้อดีเกินคาด
 • 28/08/2562 - dif:
 • รายงานการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ของกองทุน DIF
 • 28/08/2562 - dif:
 • แจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน DIF
 • 14/08/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/08/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 • 14/08/2562 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 14/08/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 14/08/2562 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 • 14/08/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 14/08/2562 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
 • 14/08/2562 - popf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 • 14/08/2562 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 14/08/2562 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 14/08/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
 • 14/08/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 14/08/2562 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 13/08/2562 - dif:
 • กองทุน DIF เตรียมเปิดให้ผู้ถือหน่วยเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ 20 - 23 ส.ค.นี้ มั่นใจหลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ช่วยหนุนศักยภาพการดำเนินงาน
 • 13/08/2562 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 27/09/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2562
 • 30/08/2562 - dif:
 • หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื่อขายวันที่ 2 กันยายน 2562
 • 29/08/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
 • 29/08/2562 - dif:
 • แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
 • 29/08/2562 - dif:
 • กองทุน DIF เตรียมนำหน่วยลงทุนใหม่เข้าเทรดในวันที่ 2 ก.ย.นี้ หลังระดมทุนได้ตามเป้า ปลื้มกระแสตอบรับจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มาใช้สิทธิจองซื้อดีเกินคาด
 • 28/08/2562 - dif:
 • รายงานการลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ของกองทุน DIF
 • 28/08/2562 - dif:
 • แจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทุน DIF
 • 14/08/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/08/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 • 14/08/2562 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
 • 14/08/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) (แก้ไข)
 • 14/08/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 14/08/2562 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 13/08/2562 - dif:
 • กองทุน DIF เตรียมเปิดให้ผู้ถือหน่วยเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ 20 - 23 ส.ค.นี้ มั่นใจหลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ช่วยหนุนศักยภาพการดำเนินงาน