ข่าวสาร/ประกาศ

 • 09/02/2561 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 09/02/2561 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 09/02/2561 - dif:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 02/02/2561 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q4/2560
 • 02/02/2561 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q4/2560
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560 (แก้ไข)
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560
 • 30/01/2561 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 30/01/2561 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 30/01/2561 - dif:
 • ระกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 28/12/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 27/12/2560 - tgrowth:
 • การเพิกถอนกองทุนรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 26/12/2560 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 26/12/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TGROWTH"
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT แล้วเสร็จ และการเลิกกองทุนรวม TGROWTH ตามแผนการแปลงสภาพ
 • 20/12/2560 - tgrowth:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 14/12/2560 - tgrowth:
 • ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม TGROWTH
 • 13/12/2560 - cpnrf:
 • การเพิกถอน CPNRF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 06/12/2560 - dif:
 • สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการนำทรัพย์สินบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข 2)
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข)
 • 27/12/2560 - tgrowth:
 • การเพิกถอนกองทุนรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TGROWTH"
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT แล้วเสร็จ และการเลิกกองทุนรวม TGROWTH ตามแผนการแปลงสภาพ
 • 20/12/2560 - tgrowth:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 14/12/2560 - tgrowth:
 • ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม TGROWTH
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข 2)
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข)