• 18/07/2562 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG ( 1 เม.ย. 62- 31 ก.ค. 62)
 • 18/07/2562 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF (1 เม.ย. 62 - 31 ก.ค. 62)
 • 04/07/2562 - dif:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 27/06/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
 • 27/06/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
 • 27/06/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
 • 24/06/2562 - dif:
 • ผู้ถือหน่วยกองทุน DIF ไฟเขียวลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่ารวมไม่เกิน 15,800 ล้าน เดินหน้าเข้าซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหนุนการเติบโตต่อเนื่อง
 • 24/06/2562 - dif:
 • ผู้ถือหน่วย DIF ไฟเขียวเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
 • 21/06/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562
 • 13/06/2562 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่เอกสารนำเสนอประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 • 05/06/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 • 05/06/2562 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
 • 04/06/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
 • 31/05/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันให้สิทธิผู้ถือหน่วย (Recore Date) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 • 31/05/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 • 31/05/2562 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 30/05/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562
 • 30/05/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562
 • 30/05/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562
 • 15/05/2562 - popf:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
 • 15/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่1/2562 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
 • 14/05/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 • 14/05/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 14/05/2562 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 14/05/2562 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 • 04/07/2562 - dif:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 27/06/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
 • 24/06/2562 - dif:
 • ผู้ถือหน่วยกองทุน DIF ไฟเขียวลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่ารวมไม่เกิน 15,800 ล้าน เดินหน้าเข้าซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหนุนการเติบโตต่อเนื่อง
 • 24/06/2562 - dif:
 • ผู้ถือหน่วย DIF ไฟเขียวเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4
 • 21/06/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562
 • 13/06/2562 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่เอกสารนำเสนอประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 • 05/06/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน record date วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 • 05/06/2562 - dif:
 • แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
 • 31/05/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 • 30/05/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562
 • 15/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่1/2562 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
 • 14/05/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/05/2562 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวม DIF และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม