• 22/06/2561 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2561
 • 25/05/2561 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 • 25/05/2561 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 25/05/2561 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2561
 • 25/05/2561 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2561
 • 25/05/2561 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2561
 • 25/05/2561 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 22/05/2561 - dif:
 • หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื่อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • 21/05/2561 - dif:
 • รายงานการลงทุนของกองทุน ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • 21/05/2561 - dif:
 • แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF) (เพิ่มหมายเหตุ)
 • 18/05/2561 - dif:
 • แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน DIF (แก้ไข)
 • 18/05/2561 - dif:
 • แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
 • 15/05/2561 - dif:
 • แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF) (เพิ่มเติม Template)
 • 14/05/2561 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 14/05/2561 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2561 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 14/05/2561 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 14/05/2561 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2561 - dif:
 • แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)
 • 14/05/2561 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 14/05/2561 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2561 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 11/05/2561 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 11/05/2561 - cpncg:
 • บลจ.ไทยพาณิชย์ควักเงินจ่ายปันผลรวม 2.3 พันล้าน
 • 11/05/2561 - cpncg:
 • 'SCBAM' ปูพรมจ่ายเงินปันผล คืนกำไรผู้ถือหน่วย 7 กองทุนเด่น
 • 11/05/2561 - cpncg:
 • SCBAM ปันผล 2.3 พันล้าน กองอสังหาฯ-อินฟราฯผลงานดี
 • 11/05/2561 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 25/05/2561 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 • 25/05/2561 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2561
 • 22/05/2561 - dif:
 • หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื่อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • 21/05/2561 - dif:
 • รายงานการลงทุนของกองทุน ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • 21/05/2561 - dif:
 • แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF) (เพิ่มหมายเหตุ)
 • 18/05/2561 - dif:
 • แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน DIF (แก้ไข)
 • 18/05/2561 - dif:
 • แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
 • 15/05/2561 - dif:
 • แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF) (เพิ่มเติม Template)
 • 14/05/2561 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 • 14/05/2561 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
 • 14/05/2561 - dif:
 • แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)
 • 14/05/2561 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 11/05/2561 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน