ข่าวสาร/ประกาศ

 • 14/12/2560 - tgrowth:
 • ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม TGROWTH
 • 13/12/2560 - cpnrf:
 • การเพิกถอน CPNRF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 06/12/2560 - dif:
 • สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการนำทรัพย์สินบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข 2)
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข)
 • 04/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH
 • 04/12/2560 - dif:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 04/12/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT และการลงทุนครั้งที่ 1 เพิ่มเติมแล้วเสร็จ
 • 30/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการก่อตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
 • 29/11/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 27/11/2560 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 27/11/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 27/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งแผนกำหนดการการเลิกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
 • 24/11/2560 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 • 24/11/2560 - cpnrf:
 • ตลท. ขึ้น SP "CPNRF" ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 23/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 25 อันดับ
 • 23/11/2560 - dif:
 • แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2560
 • 23/11/2560 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 23/11/2560 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 23/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT
 • 23/11/2560 - cpnrf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 21/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งข้อมูลที่ปรากฏเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
 • 20/11/2560 - tgrowth:
 • แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)
 • 13/12/2560 - cpnrf:
 • การเพิกถอน CPNRF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 04/12/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT และการลงทุนครั้งที่ 1 เพิ่มเติมแล้วเสร็จ
 • 30/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการก่อตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
 • 27/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งแผนกำหนดการการเลิกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
 • 24/11/2560 - cpnrf:
 • ตลท. ขึ้น SP "CPNRF" ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 23/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 25 อันดับ
 • 23/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT
 • 23/11/2560 - cpnrf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 21/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งข้อมูลที่ปรากฏเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
 • 14/12/2560 - tgrowth:
 • ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม TGROWTH
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข 2)
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข)
 • 04/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH
 • 20/11/2560 - tgrowth:
 • แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH)