ข่าวสาร/ประกาศ

 • 28/02/2561 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2561
 • 27/02/2561 - popf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 27/02/2561 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 27/02/2561 - popf:
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 27/02/2561 - cpncg:
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 27/02/2561 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 27/02/2561 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2561
 • 27/02/2561 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2561
 • 26/02/2561 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 26/02/2561 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 26/02/2561 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 • 20/02/2561 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 20/02/2561 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 20/02/2561 - dif:
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 09/02/2561 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 09/02/2561 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 09/02/2561 - dif:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 02/02/2561 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q4/2560
 • 02/02/2561 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q4/2560
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560 (แก้ไข)
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560
 • 30/01/2561 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 30/01/2561 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 30/01/2561 - dif:
 • ระกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 28/12/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 27/02/2561 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2561
 • 26/02/2561 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
 • 20/02/2561 - dif:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 20/02/2561 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 20/02/2561 - dif:
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 09/02/2561 - dif:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560 (แก้ไข)
 • 01/02/2561 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF Q4/2560
 • 30/01/2561 - dif:
 • ระกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ธ.ค. 2560
 • 28/12/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560