• 13/01/2563 - popf:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
 • 13/01/2563 - cpncg:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563
 • 13/01/2563 - dif:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563
 • 27/12/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2562
 • 27/12/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2562
 • 27/12/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2562
 • 02/12/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 • 02/12/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 02/12/2562 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 • 28/11/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562
 • 28/11/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562
 • 28/11/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562
 • 14/11/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 14/11/2562 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 14/11/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 13/11/2562 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 13/11/2562 - cpncg:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 13/11/2562 - popf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 • 13/11/2562 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 13/11/2562 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 13/11/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 13/11/2562 - dif:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 06/11/2562 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG ( 1 ส.ค. 62- 30 ก.ย. 62 )
 • 06/11/2562 - dif:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF ( 1 ส.ค. 62- 30 ก.ย. 62) (แก้ไข)
 • 05/11/2562 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF (1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62)
 • 13/01/2563 - popf:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
 • 27/12/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2562
 • 02/12/2562 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 • 28/11/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2562
 • 14/11/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 13/11/2562 - popf:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
 • 13/11/2562 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
 • 13/11/2562 - popf:
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
 • 05/11/2562 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF (1 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62)