ข่าวสาร/ประกาศ

 • 28/12/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 27/12/2560 - tgrowth:
 • การเพิกถอนกองทุนรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 26/12/2560 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 26/12/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TGROWTH"
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT แล้วเสร็จ และการเลิกกองทุนรวม TGROWTH ตามแผนการแปลงสภาพ
 • 20/12/2560 - tgrowth:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 14/12/2560 - tgrowth:
 • ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม TGROWTH
 • 13/12/2560 - cpnrf:
 • การเพิกถอน CPNRF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 06/12/2560 - dif:
 • สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการนำทรัพย์สินบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข 2)
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข)
 • 04/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH
 • 04/12/2560 - dif:
 • แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
 • 04/12/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT และการลงทุนครั้งที่ 1 เพิ่มเติมแล้วเสร็จ
 • 30/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งการก่อตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
 • 29/11/2560 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 27/11/2560 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 27/11/2560 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2560
 • 27/11/2560 - cpnrf:
 • แจ้งแผนกำหนดการการเลิกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
 • 24/11/2560 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
 • 24/11/2560 - cpnrf:
 • ตลท. ขึ้น SP "CPNRF" ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 27/12/2560 - tgrowth:
 • การเพิกถอนกองทุนรวม TFUND TLOGIS และ TGROWTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TGROWTH"
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท ครั้งที่ 1
 • 21/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการดำเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็น กองทรัสต์ TREIT แล้วเสร็จ และการเลิกกองทุนรวม TGROWTH ตามแผนการแปลงสภาพ
 • 20/12/2560 - tgrowth:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560
 • 14/12/2560 - tgrowth:
 • ตลท. ขึ้น SP TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ตามขั้นตอนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งการอนุมัติคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ TREIT และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม TGROWTH
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข 2)
 • 06/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH (แก้ไข)
 • 04/12/2560 - tgrowth:
 • แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยของกองทุน TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ (TRIET) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH