• 15/03/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 มีนาคม 2562
 • 01/03/2562 - popf:
 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • 26/02/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 26/02/2562 - dif:
 • งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26/02/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • 26/02/2562 - popf:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 26/02/2562 - popf:
 • งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26/02/2562 - popf:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • 25/02/2562 - popf:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 25/02/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • 21/02/2562 - cpncg:
 • แจ้งกำหนดการวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
 • 21/02/2562 - dif:
 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
 • 20/02/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/02/2562 - popf:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF
 • 13/02/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 13/02/2562 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 07/02/2562 - dif:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562
 • 07/02/2562 - popf:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562
 • 07/02/2562 - cpncg:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562
 • 31/01/2562 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q4/2561
 • 30/01/2562 - popf:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q4/2561
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26/02/2562 - cpncg:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • 21/02/2562 - cpncg:
 • แจ้งกำหนดการวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
 • 20/02/2562 - cpncg:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
 • 13/02/2562 - cpncg:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
 • 07/02/2562 - cpncg:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562
 • 31/01/2562 - cpncg:
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q4/2561
 • 15/03/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 มีนาคม 2562
 • 26/02/2562 - dif:
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 26/02/2562 - dif:
 • งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26/02/2562 - dif:
 • ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • 25/02/2562 - dif:
 • แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • 21/02/2562 - dif:
 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
 • 13/02/2562 - dif:
 • รายละเอียดทรัพย์สิน
 • 07/02/2562 - dif:
 • การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562